loader

Algemene en Leveringsvoorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden worden gehanteerd door Hand Horeca B.V., gevestigd te 't Veld aan de Rijdersstraat 136 1735 GG.

 1.      Toepasselijkheid

Op alle door of namens Hand Horeca B.V. gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de door Hand Horeca B.V. gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijking van het in de algemene voorwaarden bepaalde vindt slechts plaats nadat zulks uitdrukkelijk en schriftelijk met Hand Horeca B.V. is overeengekomen. Hand Horeca B.V. wijst op voorhand een beroep op de eigen inkoopvoorwaarden af, tenzij de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Hand Horeca B.V. aan koper wordt bevestigd.

2.      Aanbiedingen

Alle door Hand Horeca B.V. gedane aanbiedingen worden vrijblijvend verricht. Een overeenkomst met Hand Horeca B.V. komt eerst tot stand nadat Hand Horeca B.V. zulks schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstrip waarop Hand Horeca B.V. een aanvang heeft genomen met het uitvoering geven aan haar verplichtingen.

Alle aanbiedingen van Hand Horeca B.V. geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van Hand Horeca B.V. dan wel haar leveranciers strekt.

3.      Conformiteit

Binnen onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaire en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede daarbij ingegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, zulks tenzij Hand Horeca B.V. ter zake van een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt.

4.      Prijzen

Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. De door Hand Horeca B.V. getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is Hand Horeca B.V. bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief 21% omzetbelasting en overige op de verkoop en levering van de overheidslasten vermeld.


Laagste prijsgarantie is van toepassing als voldaan word aan volgende voorwaarden:
1) Het bedrijf gevestigd is in Nederland
2) Het artikel identiek is
3) De leverings- en garantievoorwaarden gelijk zijn
4) het prijsverschil moet door ons controleerbaar zijn
5) Het artikel moet origineel verpakt geleverd worden. Showroommodellen en demomodellen zijn uitgesloten.

 5.      Bestellingen
Bestellingen worden slechts behandeld nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de website www.handHoreca.nl volledig is doorlopen. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen Hand Horeca B.V. en haar klanten, dan wel tussen Hand Horeca B.V. en derden, voor zover betrekking hebbende op de door de klant bij Hand Horeca B.V. gedane bestelling, is Hand Horeca B.V. nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens Hand Horeca B.V..

6.      Wijzigingen

Het annuleren van een met Hand Horeca B.V. gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Hand Horeca B.V.. De koper is gehouden aan voor alle voor Hand Horeca B.V. hieruit voortvloeiende schade en kosten aan Hand Horeca B.V. te vergoeden. Na de totstandkoming van een overeenkomst doorgegeven wijziging in die overeenkomst kunnen Hand Horeca B.V. slechts binden na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Hand Horeca B.V..

 7.      Vrachttoeslag

Op alle afleveringen van Hand Horeca B.V. geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor de koper inzichtelijk in het bestelproces. Bestellingen boven € 150,00 excl. BTW zijn franco huis. Met uitzondering van occasions en de eilanden. Indien U niet aanwezig bent op de aangegeven leverdag en wij moeten de bestelling nogmaals aanbieden, zijn wij genoodzaakt hiervoor extra kosten in rekening te brengen. De kosten bedragen €35,00 excl. BTW. Voor leveringen naar het buitenland gelden afwijkende bedragen.

 8.      Risico overgang

Het risico op tenietgaan en/of achteruitgang van de door Hand Horeca B.V. geleverde goederen gaat over op de koper nadat Hand Horeca B.V. de goederen op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres is afgeleverd.

9.      Afname verplichting

De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze aan het overeengekomen adres worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

10.  Levertijden

De door Hand Horeca B.V. opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Hand Horeca B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wanneer Hand Horeca B.V. haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van Hand Horeca B.V., maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van Hand Horeca B.V., dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden. Behoudens grove schuld dan wel opzet onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd aan de koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met Hand Horeca B.V. gesloten overeenkomst. Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Het is Hand Horeca B.V. toegestaan de verkochte zaken in gedeelten af te leveren.

11.  Uitsluiting aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Hand Horeca B.V. is Hand Horeca B.V. niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst. Hand Horeca B.V. is nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de schade welke door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is Hand Horeca B.V. in ieder geval nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de waarde van de overeenkomst, althans het factuurbedrag.

Indien op enig moment een beding in deze algemene voorwaarden mocht worden vernietigd, dan laat zulks de geldigheid van de overige voorwaarden in stand.

12.  Betaling

Betaling van het door Hand Horeca B.V. gefactureerde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden. Zodra Hand Horeca B.V. heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van Hand Horeca B.V. is bijgeschreven zal zij overgaan tot verzending van het product. Betaling van het aan Hand Horeca B.V. verschuldigde dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, strekt een betaling van de koper eerst in mindering op de oudst vervallen factuur, met dien verstande dat Hand Horeca B.V. steeds bevoegd is een openstaande factuur naar haar keuze aan te wijzen op welke factuur de betaling in mindering trekt.

13.  Uitsluiting verrekening

Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is koper bevoegd zich aan verplichtingen uit de met Hand Horeca B.V. gesloten overeenkomst op te schorten.

Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens Hand Horeca B.V. voldoet, treedt het verzuim rechtstreeks in werking en is koper de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. Bij niet tijdige betaling is koper gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden bepaald op een bedrag van 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 50,00.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Bij niet tijdige voldoening van de facturen van Hand Horeca B.V. is Hand Horeca B.V. bevoegd haar verplichtingen uit lopende overeenkomsten met koper op te schorten, alsmede is zij bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van enige verplichting van koper uit de met Hand Horeca B.V. gesloten overeenkomsten. Deze zekerheid kan, naar keuze van Hand Horeca B.V., bestaan in de vorm van een bankgarantie, hypotheek of pandrecht, dan wel borgtocht.

14.  Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

De door Hand Horeca B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van Hand Horeca B.V. tot dat de koper alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met Hand Horeca B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie(s) met betrekking tot de af te leveren zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst door Hand Horeca B.V. verrichtte of te verrichten diensten, dan wel vorderingen van Hand Horeca B.V. op koper uit hoofde van het niet nakomen van de overeenkomst door koper.

Koper is verplicht de door Hand Horeca B.V. onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op het eerste verzoek aan Hand Horeca B.V. af te geven. Koper verleent Hand Horeca B.V. reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om de terreinen van koper te betreden, ten einde de afgeleverde goederen terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van Hand Horeca B.V. op volledige schadeloosstelling.

Door Hand Horeca B.V. aan koper geleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud van Hand Horeca B.V. vallen mogen slecht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander recht hier op te vestigen.

Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, behoudt Hand Horeca B.V. zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke Hand Horeca B.V. op koper mocht hebben. Koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als voornoemd op de door Hand Horeca B.V. geleverde zaken welke door koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van Hand Horeca B.V. is komen te vervallen. Koper is gehouden op het eerste verzoek van Hand Horeca B.V. daartoe zijn medewerking te verlenen aan alle noodszakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.

Indien derden enig recht op het door Hand Horeca B.V. onder haar eigen voorbehoud geleverde wil vestigen of doen gelden, is koper gehouden Hand Horeca B.V. zo snel als redelijke wijze verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

Koper verplicht zich op het eerste verzoek van Hand Horeca B.V. daartoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekering en verzekerd te houden ten brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal. Koper verplicht zich er voort toe alle aanspraken van koper op verzekeraar  met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Hand Horeca B.V. op de manier zoals voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

15.  Garantie

Hand Horeca B.V. garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zulks gedurende een periode van 12 maanden na de levering. met uitzondering van de occasion en showroom artikelen.

Koper komt geen beroep op de garantieverplichting van Hand Horeca B.V. toe indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft (laten) verrichten, het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, dan wel indien koper het geleverde onoordeelkundig heeft gehandeld, gebruikt of onderhouden.

Door Hand Horeca B.V. worden nimmer verregaandere verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend, dan de verplichting tot het, naar keuze van Hand Horeca B.V., vervangen dan wel crediteren, dan wel repareren van de door Hand Horeca B.V. geleverde producten waaraan enig gebrek kleeft. Hand Horeca B.V. is nimmer gehouden schade te vergoeden, indien goederen zijn geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie. Afhandeling van een beroep op de garantie is in dat geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.

Koper vrijwaart Hand Horeca B.V. voor alle schade, welke voor Hand Horeca B.V. mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Hand Horeca B.V. aan koper geleverde goederen mochten verkrijgen.

Gasapparaten en elektrisch apparatuur welke geleverd worden zonder stekker dienen uitsluiten door een erkent installateur te worden aangesloten en afgesteld. 

16.  Reclamaties

Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de geleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen, of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

Worden zichtbare gebreken of te korten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Hand Horeca B.V. te melden.

Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan Hand Horeca B.V..

Indien de reclamatie betreft het verkeerd geleverde of verkeerd verpakte goederen, dan wel goederen die beschadigd zijn afgeleverd betreft dient koper zijn schriftelijke reclamatie te doen vergezellen van de betrokken paklijst.

Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeerd.

Indien goederen door de koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.

Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens Hand Horeca B.V. worden geretourneerd.

In gevallen uitsluitend tot onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, door Hand Horeca B.V. geleverde goederen, door Hand Horeca B.V. worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 30 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraad assortiment van Hand Horeca B.V. behoren. In een dergelijk geval waarin Hand Horeca B.V. zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd de koper te belasten met crediteringskosten, welke bestaan uit 5% van de oorspronkelijke order som (exclusief BTW) zulks met een minimum van € 25,00.

17.  Bedenktijd en ontbinding

In het geval van consumenten verkoop heeft de wederpartij gedurende 7 dagen na ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, met uitzondering van maatwerk en producten die geen voorraadartikel zijn. In dat geval berekenen wij afhankelijk van het product 25 tot 30% annuleringskosten. De wederpartij dient de goederen ongeopend en ongebruikt ten spoedigste en voor eigen rekening aan Hand Horeca B.V. retour te zenden. Hand Horeca B.V. zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde terug storten.

18.  Storingen

Storingen kunt u op alle werkdagen per e-mail of telefonisch bij ons melden. Wij streven erna de storing binnen 48 uur op te lossen.

19.  Keurmerken en beperkende voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land

Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien.

De door ons geboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de wederpartij.

20.  Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Hand Horeca B.V., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Hand Horeca B.V.. Hand Horeca B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Hand Horeca B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Hand Horeca B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

21.  Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Hand Horeca B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Hand Horeca B.V. toekomen op grond van de Auteurswet. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Hand Horeca B.V. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Hand Horeca B.V., ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Alle door Hand Horeca B.V. eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Hand Horeca B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Hand Horeca B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

22.  Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen koper en Hand Horeca B.V., zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Arnhem, een en ander onverminderd op grond van dwingende wetsbepalingen bevoegde rechter.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.